obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Verejné obstarávanie
    Informácie
    Nadlimitné zákazky
    Podlimitné zákazky
    Jednoduché zákazky
    Vyhodnotenia
P O D L I M I T N É   Z Á K A Z K Y


V ý z v a  n a  p r e d l o ž e n i e  c e n o v e j  p o n u k y 
  
  
zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb 
  
 
   Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola s materskou školou 
Sídlo: Hargašova 5, 841 06 Bratislava 
IČO: 036070998 
Kontaktná osoba: PaedDr. Zuzana Kaliariková 
e-mail: zshargasova@zahorskabystrica.sk 
mobil: 0911 971 902 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): zshargaba.edu.sk 
  
 
Predmet zákazky: Zriadenie IKT učebne pre 16 žiakov – variant klientske stanice 
  
 
Opis predmetu zákazky: 
Vybavenie IKT učebne pre 16 žiakov a učiteľa vo variante klientske stanice (softvér, zariadenie IKT učebne) 
Požiadavky:               -     Interaktívny projektor s projekčnou tabuľou, interaktívne pero, softvér 
-    Učiteľské PC a 16 klientskych staníc vrátane základného príslušenstva – monitor, klávesnica, myš 
-      Notebook, multifunkčná tlačiareň ako zázemie pre učiteľa 
-      3D tlačiareň, softvér 
-      Školský server, softvér, kabeláž 
-    Do PC operačný systém, kancelársky balík (textový a tabuľkový editor,   program na tvorbu prezentácií), ďalší e-learning softvér 
  
 
Lehota na predkladanie ponúk: 26.09.2017, 14.00 hod. 
  
 
Termín obhliadky: podľa dohody 
  
 
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ s MŠ Hargašova 5,  
Termín ukončenia predmetu zákazky: 2 mesiace po podpise zmluvy 
  
 
Podmienky účasti: 
Záujemca predloží kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.  
  
 
Kritéria na vyhodnotenie: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková suma v € (eurách) pri dodržaní všetkých zadaných požiadaviek. 
Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou pri dodržaní všetkých požiadaviek na vybavenie IKT učebne. 
  
  
Zverejnené dňa 25.08.2017 
  
PaedDr. Zuzana Kaliariková 
riaditeľka ZŠ s MŠ 
  

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web