obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Školský klub detí
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ   
kontaktné telefónne číslo: 0902 537 131
  
Školský klub detí ako školské zariadenie je súčasťou základnej školy. Mnohí rodičia poznajú školský klub skôr pod názvom družina. Je základnou formou výuky a starostlivosti o deti  poskytovanej mimo vyučovania. 
Plní niekoľko základných funkcií, v prvom rade je to výchovné pôsobenie na deti v čase mimo vyučovania. Okrem výchovnej funkcie plní zdravotnú a sociálnu, pretože zabezpečuje sociálnu starostlivosť a poskytuje bezpečnosť pre deti  v čase, kedy sú rodičia v zamestnaní.   
 
V školskom klube detí majú možnosť žiaci pripraviť sa na vyučovanie a rozvíjať svoju záujmovú činnosť pod vedením skúsených pedagógov, t. z. zmysluplne využívať svoj voľný čas.  
 
Činnosť školského klubu detí je rozdelená do troch oblastí:  
1.    Oddychová činnosť  
2.    Rekreačná činnosť  
3.    Vzdelávacia činnosť  
Prevádzka školského klubu detí je denne v čase od skončenia vyučovania do 17,30 hod.   
Mesačný poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica  je stanovený na 15 €.

 
VZN č.4/2012  TU
  
Platba je možná poštovou poukážkou alebo priamo na účet: 1646742155/0200,
Tvar IBAN: SK55 0200 0000 0016 4674 2155
Variabilný symbol: podľa pokynov p.vychovávateľky
 

  
 
Umiestnenie detí v školskom klube nie je povinné, ale je pre deti 1. stupňa prirodzené, ak vychovávateľ zabezpečí pre žiakov dohľad v čase obeda, učí deti kultúru stolovania, príprava na vyučovanie, dohliada na žiakov v čase medzi návštevou nimi vybraných útvarov záujmovej činnosti – krúžkov a tiež zabezpečí odovzdanie žiaka rodičom.  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web