obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Školská jedáleň
    Stravovacia komisia
   Objednávanie stravy
  
Š K O L S K É   S T R A V O V A N I E – Compass Group Slovakia s.r.o.  


Elena Gašparíková– zástupca spoločnosti v školskej reštaurácii 
+421 907 827 049skola.1930@compass-group.sk
       
 
 
 

Michal Kintler – regionálny riaditeľ prevádzky  +421 907 814 193
       

     
 
     
Vážení rodičia,       
stravovanie v škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa bude od 1. septembra 2014 zabezpečovať spoločnosť Compass Group Slovakia s.r.o. Je to spoločnosť, ktorá v Slovenskej republike pôsobí od roku 1991. V školskom stravovaní ponúka služby, ktoré patria medzi nadštandardné. Spoločnosť je zaregistrovaná v sieti školských zariadení a pri svojej činnosti dôkladne dbá na dodržiavanie platnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na školské stravovanie. Školská reštaurácia ponúka svojim stravníkom nasledujúci spôsob stravovania:       
 • Žiaci 2.- 9. ročníka si majú možnosť vybrať z ponuky 4 hlavných jedál.
 • Jedlá sa objednávajú vopred cez elektronický stravovací systém.
 • Menu sa skladá z polievky, hlavného jedla, nápoja, prípadne doplnku.
 • Obedy možno objednať prostredníctvom komunikačného portálu, ktorý nájdete na internetovej adrese  http://91.191.69.174   
     Pre úspešný vstup do školského systému stravovania spoločnosti Compass Group Slovakia s.r.o.
si dovoľujeme uviesť niekoľko zásadných informácií a postupov, ktoré je potrebné dodržať:
      
 

AKO FUNGUJE KOMUNIKAČNÝ PORTÁL
      
 
Na komunikačnom portáli http://91.191.69.174  sú možné nasledovné činnosti:       
 •   Objednať stravu pre dieťa aj niekoľko dní vopred výberom z jedálneho lístka
 •   Stornovať objednanú stravu (napríklad v prípade choroby dieťaťa)
 •   Zistiť aktuálny stav nevyčerpaných financií
 •   Sledovať prehľad o stravovaní a bezhotovostných nákupoch v bufete
 •   Zmena hesla a osobných údajov
Pozn.: Ukončenie objednávania a zmien v objednávkach je možné najneskôr do  01:00 v deň, kedy má byť strava vydaná.        
   
PRIHLÁSENIE DO STRAVOVACIEHO PORTÁLU  
Váš prístup do stravovacieho systému:       
Prihlasovacie meno: osobné číslo - dostanete v bufete školy (2. pavilón)       
Heslo: číslo čipu       
(Heslo si, ihneď po prvom prihlásení do systému zmeňte. Platnosť nového hesla bude vždy 365 dní od poslednej zmeny.)       

IDENTIFIKAČNÝ PRÍVESOK
  
 
Identifikačný prívesok s elektronickým čipom slúži na:       
 • Odber jedla v jedálni. Žiak sa priložením prívesku k čítaciemu zariadeniu identifikuje a na základe objednávky mu bude vydané jedlo.
 • Objednávanie jedál na ďalšie dni vopred na objednávkovom termináli v jedálni.
 • Nákup desiatového a doplnkového sortimentu v bufete do rodičmi povolených hodnôt limitov, pokiaľ je stav konta kladný. Výška tohto limitu je prednastavená na hodnotu 0€, čo znamená, že deti nebudú mať možnosť nakupovať bezhotovostne v bufete pokiaľ to rodičia neumožnia. O zmenu nastavenia denného, prípadne mesačného limitu, požiadajte zodpovednú osobu v školskej reštaurácii na e-mailovej adrese skola.1930@compass-group.sk
 • Dobitie osobného konta v hotovosti v bufete.
Identifikačný prívesok zapožičia spoločnosť Compass Group Slovakia s.r.o. zdarma.
V prípade straty je možné zakúpiť nový čip za cenu 5 €.
   
 

KONTO STRAVNÍKA
  
 
Každý žiak má v stravovacom systéme vedené vlastné osobné číslo konta. Osobné číslo zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do stravovacieho portálu.       
 • Číslo účtu vo VÚB banke na zasielanie platieb za stravu:
formát IBAN: SK30 0200 0000 0033 3486 4451       
starý formát: 3334864451/0200       
 • Pridelený osobný variabilný symbol pre platby:
Každý žiak má vlastný variabilný symbol pre svoje osobné konto, podľa ktorého bude platba automaticky priradená. Z tohto dôvodu prosíme o presné zadávanie variabilného symbolu pri odosielaní platieb.       


Objednávanie stravy bude možné len v prípade, že bude na osobnom konte stravníka dostatok finančných prostriedkov.
   
 
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web