obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
 

Základná škola s materskou školou je zapojená do nasledujúcich projektov:


Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 6 / 2 0 1 7
 
                

"Z A S A D I L   S O M   S T R O M"
 
Cieľ projektu: pri príležitosti Dňa Zeme žiaci slovenských základných škôl sadili v slovenských horách stromy. Aj naši žiaci spolu s ministrami pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou, obrany Petrom Gajdošom, školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom vysadili stromy v rámci celoslovenskej akcie "Zasadil som strom". Z našej základnej školy sa do celoslovenského projektu zapojili žiaci 8. a 9. ročníka, ktorých sprevádzali p.riaditeľka PaedDr. Zuzana Kaliariková, p.uč. Mgr. Monika Mikolášiková a Mgr. Monika Zámečníková. Spoločne vysadili 200 stromčekov.
 

Termín: 24. apríl 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA                       POĎAKOVANIE                        FOTOGALÉRIA
  

 
 

M E S T O,  V  K T O R O M   Ž I J E M ...
 
Cieľom projektu je: budovať pozitívny vzťah detí k svojmu mestu, vzbudiť záujem detí o knihy a ich aktívne čítanie, rozvíjať čitateľskú gramotnosť u detí primárneho a sekundárneho vzdelávania, rozvíjať literárny a ilustračný talent žiakov I. aj II. stupňa.

Termín: február – apríl 2017

Finančná podpora - financie získané od: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Mgr. Monika Zámečníková


 

           
Uchádzame sa
P R O J E K T   I K T   U Č E B N E - klientské stanice
 
Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova zareagovalo na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre roky 2014 - 2020 a vypracovali projekt na obnovu IKT učebne pod názvom „IKT učebňa – klientské stanice“. Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova ďakuje za spoluprácu zamestnancom MÚ v Záhorskej Bystrici. 

 

 
 
R o z p r á v a j m e   s a   s p o l u   p r i a t e ľ s k y
 
S podporou Nadácie Volkswagen Slovakia sa pre žiakov šiesteho ročníka pripravuje projekt v nemeckom jazyku s názvom „Rozprávajme sa spolu priateľsky“. Podstatou projektu je cielené rozvíjanie a upevňovanie slovnej zásoby na tému komunikácia a medziľudské vzťahy. Zároveň si môžu žiaci rozšíriť a doplniť  chýbajúce znalosti z gramatiky. 
Gúcka Eva, M.A

 


N E M E C K É   A   R A K Ú S K E   R E Á L I E   O Č A M I   D E T Í
 
Projekt určený pre žiakov 8. ročníka je zameraný na tvorbu krátkych videí o Nemecku a Rakúsku, ktoré spoločne vytvoria detský dokument o týchto dvoch krajinách.
 
Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o nemecký jazyk, upevňovať pozitívny vzťah žiakov k nemeckému jazyku ako k druhému cudziemu jazyku, rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v nemeckom jazyku, rozvíjať slovnú zásobu, upevňovať nadobudnuté vedomosti a gramatické pravidlá prostredníctvom dialógov vo videách, prehlbovať vzájomné sociálne vzťahy medzi spolužiakmi v rámci kooperácie pri vypracovávaní jednotlivých úloh.
 
Témy videí: Nemecko /Rakúsko – krajina (hlavné mesto, pamiatky), jedlo, športy krajiny, kultúra krajiny.
 
Termín: marec – máj 2017
 
Finančná podpora – financie získané od: Nadácia Volkswagen Slovakia
Mgr. Monika Zámečníková 

 Z á l o ž k a   d o   k n i h y   s p á j a   š k o l y: Čítam, čítaš, čítame

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 pre základné školy a osemročné gymnáziá 7. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame.
 
Cieľ česko-slovenského projektu 
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Čítam, čítaš, čítame, a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek využili školy k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a v Slovenskej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
 
Vyhodnotenie česko-slovenského projektu za Slovenskú republiku 
Do projektu sa prihlásilo 997 škôl s celkovým počtom 127 518 žiakov, z toho bolo 242 českých škôl s celkovým počtom 29 830 žiakov a 755 slovenských škôl s celkovým počtom 97 688 žiakov.

 
Mgr. Monika Zámečníková