obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  + Rada školy
 RADA ŠKOLY  
  
Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateža, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy. Vyjadruje sa k nasledovným témam:    
     
- K návrhu na úpravy v učebných plánoch, v skladbe vyučovaných volitežných a nepovinných predmetov     
- K návrhu na počtu prijímaných žiakov     
- K správe o výchovno – vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch     
- K návrhu rozpočtu a k správe o výsledkoch hospodárenia školy     
- K návrhu na vykonávanie podnikatežskej činnosti školy, k prenájmu priestorov školy     
- Navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeža     
- Predkladá s odôvodnením návrh na odvolanie riaditeža, vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeža 
Ku koncepčným zámerom rozvoja školy      
 
Zloženie         
          
Stretnutia        
          
   
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web